Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) นำผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมความรู้ หลักสูตร “TAI Smart Internship 2024” เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุimage

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา นายอดิศร  อุนรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมความรู้ หลักสูตร “TAI Smart Internship 2024” เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศาลไทยและหอจดหมายเหตุ ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของศาลสถิตยุติธรรม ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ห้องจำลองการพิจารณาคดีในยุคปฏิรูประบบการศาลไทย รวมตลอดถึงสำนวนคดีสำคัญต่าง ๆ ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image