Accessibility Tools

   

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

TAI Smart Arbitration Course EP.29image

TAI Smart Arbitration Course EP.29 | รายการที่อาจก่อให้เกิดความสงสัยในความอิสระและความเป็นกลาง (Orange list) ตามแนว IBA

โดย นายสรวิศ ลิมปรังษี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา