Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การประชุมคณะทำงานข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติงานของนิติกร ในกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 7)image

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ที่ปรึกษาคณะทำงานข้อบังคับและคู่มือปฏิบัติงานของนิติกรในกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2567 (ครั้งที่ 7) โดยมี นางสาวดนยา ตังธนกานนท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย  อริยะนันทกะ ที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม และนางสาวสุธินี  ฤกษ์วศินกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุญาโตตุลาการ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ  เข้าร่วมการประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณายกร่างข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในฐานะ Appointing Authority ภายใต้ข้อบังคับ UNCITRAL หรือข้อบังคับอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของสถาบัน มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น  ณ ห้องประชุม 2 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม


image Image
image
image
image
image
image