Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

การประชุมเชิงปฏิบัติการในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในศาล คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (ศาลนำร่อง)image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 - 12.00 นาฬิกา นายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา นายวรวงศ์  อัจฉราวงศ์ชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และนายอมรชัย  ศิริถาพร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เป็นตัวแทนคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักอนุญาโตตุลาการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการในศาล ร่วมกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในศาลนำร่อง ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายตุล  เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายพรชัย  หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  คณะผู้พิพากษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการอนุญาโตตุลาการในศาล และรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ณ อาคารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image Image
image
image
image
image
image
image
image
image