Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) นำผู้เข้าอบรม โครงการ “TAI Smart Internship 2024” เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดimage

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา  สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI) โดยนางสาวสุชัญญา  สุขสมนาวุฒิ นิติกรชำนาญการพิเศษ นำผู้เข้าอบรมโครงการ TAI Smart Internship 2024 เข้าศึกษาดูงานและอบรม ณ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 โดยมีนางสาวนพมาศ  ธรรมธีรเดโช พาร์ทเนอร์ของบริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา เข้าใจถึงการอนุญาโตตุลาการทั้งระบบ รวมทั้งสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการเรียนรู้โลกแห่งการทำงานที่แท้จริงในหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง


image Image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image