image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

TAI Smart Arbitration Course EP.25 | ขั้นตอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบัน TAI

TAI Smart Arbitration Course EP.25 | ขั้นตอนการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับสถาบัน TAI

โดย นายสรวิศ ลิมปรังษี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา