Accessibility Tools

 

image

สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (TAI)

คำบรรยาย โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ส่วนกลางดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร “การคำนวณทุนทรัพย์กับปัญหาความสงบเรียบร้อยในชั้นอนุญาโตตุลาการ” หัวข้อ การพิจารณาปัญหาความสงบเรียบร้อยในคดีปกครองและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองimage


image เอกสารแนบ